Katalog

Road House - TIR

"Nowa seria klocków hamulcowych przeznaczonych dla samochodów ciężarowych i pojazdów przemysłowych od firmy ROADHOUSE HEAVY DUTY LINE jest wytwarzana na bazie jakości LL28,a ich tylne płytki posiadają najbardziej innowacyjny w obecnym czasie system mocujący LOCK SYS i nowy materiał cierny"

ROADHOUSE Heavy Duty Line zaliczana jest do czołówki w zakresie rozwoju nowych materiałów ciernych dzięki ciągłej pracy badawczo-rozwojowej oraz po-siadaniu w tej branży przemysłu najbardziej wykwalifikowanych profesjonalistów, dysponowaniu najbardziej zaawansowanymi środkami technicznymi w dziedzinie przemysłowej zajmującej się problematyką materiałów ciernych, jak również dzięki stałym nakładom inwestycyjnym na cele przystosowania swoich wyrobów do wymagań klientów. + obrazek

Nowa jakość opracowana przez ROAD-HOUSE po ponad dwuletnim okresie prowadzonych badań. Dzięki nowym jakościowo wyrobom, ROADHOUSE zamierza w sposób całkowity zaspokoić potrzeby klientów w odniesieniu do problemu hamowania, zużycia i piszczenia, jak również do wymagań stawianych przez przepisy prawne. PRZEBIEG PROCESU PRODUKCJI WEDŁUG JAKOŚCI LL28Technologia stosowana w produkcji z zachowaniem jakości LL28 to głębokie prasy do formowania, podlegające indywidualnej kontroli, to jest kontroli każdej jednostki wyrobu z osobna, kontroli ciśnienia, temperatury oraz czasu trwania procesu technologicznego. Zastosowanie tego rodzaju ujednorodnienia produkcji oznacza uzyskanie najlepszych wyników, niezależnie od wytwarzanych serii. Techniczne korzyści produkcji klocków hamulcowych w technice głębokiego formowania

1. Kontrola dozowania mieszanki Gęstość klocków jest taka sama na całej powierzchni, co powoduje, że problemy związane z przedwczesnym ścieraniem zostały wyeliminowane.
2. Kontrola rozkładu ciśnienia na całej powierzchni klocków Jednolitość w zakresie ścierania się materiału zapobiega pojawieniu się pęknięć, szczelin lub jakichkolwiek innych problemów, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu pojazdu.
3. Kontrola temperatury w procesie utwardzania Żywice, guma oraz pozostałe składniki organiczne są topione oraz rozlewane równomiernie poprzez całą objętość klocków, ujednolicając tym samym charakterystyki ścierania materiałów. Wybrane surowce są zdolne do sprostania najbardziej ekstremalnym warunkom pracy, jak też najbardziej rygorystycznym kontrolom jakości dla celu zagwarantowania doskonałości produktu końcowego.

TEST KOLUMNY SAMOCHODOWEJ

W pracach nad rozwojem jakości LL28 dokonano przy istniejących warunkach przejazdu tysięcy kilometrów w celu dokonania pełnej weryfikacji założonych parametrów skuteczności.

Jazda w kamieniołomach

Wyniki przedstawione na wykresie obok stanowią średnią wartość z testów przeprowadzonych na 50 ciężarówkach tworzących kolumnę taboru, pośród których 25 ciężarówek wyposażonych było wyrobami konkurentów, a pozostałe 25 ciężarówki w produkty jakościowe wytworzone przez ROADHOUSE Heavy Duty Line.

Drogi międzynarodowe

Badania nad kwestią zużywania realizowane były na 10 kombinacji (ciągnik oraz przyczepa) poruszające się po drogach międzynarodowych. Uzyskane wyniki były spektakularne w odniesieniu do kilometrów przejechanych przez te pojazdy przy użyciu tych samych klocków hamulcowych. Pięć zestawów ciągnik + przyczepa zostało wyposażonych w wyroby ROADHOUSE Heavy Duty Line, zdolne do przekroczenia 350.000 km w przypadku ciągnika, a w odniesieniu do przyczepy - 240.000 km. Ponad 2 lata trwały te testy, ale nawet i obecnie klocki pochodzące z powyższych testów są nadal zakładane w niektórych ciężarówkach.

Transport krajowy

Test został przeprowadzony przy użyciu 12-tonowych ciągników i w 8 kombinacjach (ciągnik i przyczepa). Uzyskane wyniki były podobne do wyników otrzymanych z dwóch poprzednich testów, co oznacza, że materiał ma taki stopień zużycia, który pozwala na przejechanie ponad 200.000 km. Testy na zużycie były od samego początku realizowane na wyrobach o nowej, udoskonalonej jakości. Najbardziej odnośnym testem był test wyrobu za-montowanego na osi SB7000. Ale nie był to jedyny, jako że i inne wyroby były stosowane na pojazdach współpracujących z ROADHOUSE Heavy Duty Line.

TEST AK - MASTER

Europejskie Zrzeszenie Producentów Materiałów Ciernych (F.E.M.F.M) ustaliło serię wspólnych testów dla wszystkich producentów. W ten sposób wszystkie testy i ich wyniki mogą być porównywalne. Wykresy zaprezentowane poniżej stanowią wyciąg pochodzący z Testu AK - Master, na bazie którego możemy zaobserwować zmiany ewolucyjne dotyczące charakterystyki tarć różnych materiałów w porównaniu z rozwojem nowych materiałów pochodzących od ROADHOUSE Heavy Duty Line.

Na wykresie A przedstawiono osiągi klocków hamulcowych, kiedy zostały po raz pierwszy zainstalowane na ciągniku. Jakość LL28 posiada większą zdolność hamowania aniżeli pozostałe dwa produkty. Przy tych samych naciskach jakość LL28 daję większą moc hamowania. Ta początkowa wydajność hamowania zapobiega ewentualnym problemom braku skuteczności przy za-montowaniu klocków bez wykonania ich prawidłowego umieszczenia.

 

Na wykresie B przestawiona jest wydajność hamowania wszystkich trzech jakości z prędkością 100 km/godz. Hamowanie następowało przez cały za-kres ciśnienia i stąd możemy spostrzec, jak wymienione trzy jakości hamują podobnie. Jakość LL28 znajduje się pomiędzy dwoma oryginalnymi. Oznacza to, że kierowca nie zauważy żadnej różnicy jakości pomiędzy zainstalowaniem klocków wyposażenia oryginalnego (O.E.), a tymi wyprodukowanymi przez ROADHOUSE Heavy Duty Line.

Wykres C obrazuje test efektu ZANIKU lub utratę skuteczności w przypadku rozgrzania.

 

Jakość LL28 jest w stanie wytrzymać 20 kolejno następujących po sobie czynności hamowania co 60 sekund, począwszy od początkowej prędkości jazdy 60 km/godz. do 30 km/godz., przy początkowej temperaturze 100°C oraz stałym ciśnieniu 3 bar, przy zaledwie 15% utracie zdolności hamowania - takiej samej, jaka występuje w przypadku jakości O.E. (wyposażenia oryginalnego).

Wspomniana utrata stopnia skuteczności jest powodowana, logicznie biorąc, temperaturą, która wzrasta na skutek hamowania raz za razem aż do ostatnie-go hamowania, która zaczyna się wraz z tarczą hamulcową przy 370°C. Pozytywne przejście tego testu jest rzeczą nader istotną, jako że stanowi wyraźny dowód, że jakość LL28 jest na takim samym poziomie technologicznym, co każde wyposażenie oryginalne (O.E.).

Na przedstawionym wykresie D można zaobserwować ewolucję materiału hamulcowego przy stałym ciśnieniu 3 bar, w zakresie prędkości rzędu od 60 km/godz. do 20 km/godz. Najbardziej istotną sprawą jest to, że każda czynność 50 hamowań, które przechodziły powyższy test, odbywała się przy początkowej temperaturze 650°C.

Zazwyczaj czynność hamowania koń-czy się przy około 850°C. Jak można wywnioskować z wykresu w przeważającej mierze jakość hamowania przy tej temperaturze jest O.E.1, a zaraz potem LL28. Jednakże najistotniejszym faktem w odniesieniu do tych temperatur jest to, że trudno je osiągnąć w normalnym, codziennym stosowaniu i że ważnym faktem jest utrzymanie i zachowanie wydajności hamowania na poziomie stałym, bez radykalnego obniżenia. W przedmiocie kwestii jakości hamowania, O.E.1 nie jest stałe, gdyż zaczyna z bardzo wysokim współczynnikiem lecz szybko spadającym, podczas gdy jakość LL28, jak również O.E.2 pozostaje stała przez wszystkie 50 hamowań wykonywanych w ramach testu.

LOCK SYS

System stworzony i opatentowany przez ROADHOUSE w celu rozwiązania problemu związanego ze ścinaniem klocków w pojazdach typu przemysłowego: pojawianie się pęknięć i odkształceń pomiędzy tylną płytką a materiałem ciernym. Funkcją Lock Sys jest absorbowanie różnic odkształcenia wytwarzanego pomiędzy materiałem ciernym a metalową płytką tylną. Wszystkie materiały z chwilą nagrzewania się wykazują tendencję do odkształceń. Jeśli dwa materiały o różnym współczynniku rozszerzania zostają połączone, zachodzi konieczność połączenia dylatacyjnego tak, aby zapobiec pojawianiu się pęknięć. W tym przypadku "połączeniem dylatacyjnym" jest właśnie LOCK SYS. Ten system zwiększa o 30% opór na ścinanie klocków hamulcowych. Jest to jeden z wymogów, który jest stawiany przez Regulation 90 (Regulacja 90) celem dostawy materiału na niezależny, wolny rynek, ale którego to materiału nie można doszukać się w ramach wymogów stawianych przez rynek podstawowy. Na poniższym wykresie prezentowany jest wykres różnicy co do wytrzymałości i odporności na ścinanie pomiędzy płytką tylną o 8 otworach spajających i drugą o dwóch otworach spajających, a płytką tylną uzbrojoną w LOCK SYS. Pełna gama klocków hamulcowych dla pojazdów przemysłowych ROADHOU-SE Heavy Duty Line jest produkowana z płytkami tylnymi uzbrojonymi w LOCK SYS. Metalowe płytki tylne produkowane są w procesie tłoczenia przy pomocy pras najnowszej generacji, które zdolne są za jednym uderzeniem wytwarzać siłę niezbędną dla przecięcia oraz przebicia kołków LOCK SYS.

REGULACJA 90

Ta regulacja mieści się i wynika z europejskiej dyrektywy 2002/78 EC, która z kolei jest techniczną adaptacją dyrektywy 98/12/EC, która w Załączniku XV zobowiązuje wszystkich producentów materiałów ciernych przeznaczonych na rynek części zamiennych do uzyskania oficjalnego (urzędowego) zatwierdzenia swoich wyrobów w ramach tej regulacji.

1. Testy przeprowadzane w celu uzyskania oficjalnego zezwolenia w zakresie materiałów ciernych wytwarzanych na wolny rynek muszą być tego samego rodzaju, co testy wymagane w odniesieniu do każdego materiału stanowiącego pierwsze wyposażenie.

  • Typ 0 test: Normalna próba eksploatacyjna na zimnych hamulcach.
  • Typ 1 test: Utrata skuteczności przy nagrzaniu.

2. Oficjalne zezwolenie obejmuje specjalne testy, którym materiały oryginalne nie muszą być poddawane. Ten wymóg powoduje, że materiały z rynku niezależnego zatwierdzone na podstawie Regulacji 90 stanowią doskonałe zamienniki oryginalnych materiałów ze wszystkimi gwarancjami jakościowymi, wymaganymi przez użytkownika.

  • Czułość na szybkość: jest to specjalny test przeprowadzany w ramach testów Regulacji 90. Materiały (części) oryginale nie muszą być poddane temu testowi, aby mogły uzyskać oficjalne, urzędowe zatwierdzenie. Test ten polega na weryfikacji, czy materiał, jaki ma być zatwierdzony, hamuje tak samo przy dużych szybkościach, jak i przy małych z marginesem tolerancji ± 25%.
  • Równowartość przy zimnym hamulcu: Ten test porównuje wyniki uzyskane serią hamowań przy zastosowaniu materiału oryginalnego z taką samą serią czynności hamowania oraz w tych warunkach, ale przy stosowaniu materiału części zamiennych. W przypadku materiałów części zamiennych należy uzyskać czynności hamowania, które mieszczą się w granicach 15% hamowania na częściach oryginalnych.

3. Testy laboratoryjne:

  • Ściśliwość: Testy na ściśliwość zapewniają, że ruch (naciskanie) pedału hamulca nie jest nadmierny, a ponadto zapobiega nieprawidłowemu ścieraniu i piszczeniu. Limitami testu są:
   - ściśliwość przy zimnych hamulcach: poniżej 2% początkowej grubości klocka hamulcowego;
   - ściśliwość przy nagrzanych hamulcach: poniżej 5% początkowej grubości klocka hamulcowego.
  • Odporność na ścinanie: jest to kwestia zmierzenia stopnia zdolności w zakresie odporności na ścinanie pomiędzy płytką tylną a materiałem ciernym według ISO 6312:1981. Odporność płytki musi wynosić co najmniej 250 N/cm2.

4. Wspomniana Regulacja nakłada obowiązek, aby oznakowanie i opakowanie wykonywane było zgodnie z ustaleniami zawartymi w tejże Regulacji 90 wraz ze wskazaniem, aby użytkownik wiedział, że klocki posiadają urzędowe zatwierdzenie (certyfikat).

5. Właściwy urząd, który wydał oficjalny certyfikat zgodności może dokonywać okresowego sprawdzenia zgodności produkcji z zatwierdzonym wzorem. Częstotliwość przeprowadzania wspomnianych inspekcji ustalana jest zazwyczaj raz w roku. W przypadku uzyskania negatywnych wyników, zatwierdzenie (certyfikat) może zostać wycofane.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.